Πρακτικό 346

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 346/28.08.2017

Στην Καλλιθέα, σήμερα  28 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα 2017 και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ και με τον διακριτικό τίτλο.  – Computer Integrated Solutions και ΑΦΜ: 094273788 επί της οδού Σοφοκλέους 261 και Αχιλλέως συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλη Παπασάββα.

Παρόντες οι κ.κ. Μιχάλης Παπασάββας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αλεξάνδρα Παπασάββα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και  Στέργιος Παπασάββας Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παράταση του ΔΣ με τις ίδιες αρμοδιότητες, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της 29 Αυγούστου 2009  αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο συγκαλέσας την παρούσα συνεδρίαση κος Μιχάλης Παπασάββας αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας και το νόμιμο της συνεδριάσεως λαμβάνει το λόγο και αναφέρει επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Κύριοι, ζητώ ομοφώνος να εγκρίνουμε την παράταση της ισχύος του παρόντος ΔΣ της εταιρείας, διατηρώντας της αρμοδιότητες όπως αυτές ορίσθηκαν στο πρώτο ΔΣ για την συγκρότηση σε σώμα στις 29-08-2012.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ύστερα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε όπως παρατθεί η ισχύς του παρόντος ΔΣ έως τις 28-08-2018.

. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος                                                    Τα Μέλη

Μιχάλης Παπασάββας                                                             Αλεξάνδρα Παπασάββα

Στέργιος  Παπασάββας