Εφαρμογές Πρόσθετης Αξίας

Ο Όμιλος Παπασάββα, εκμεταλλευόμενος την μεγάλη εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής και το ισχυρό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει, έχει δημιουργήσει εφαρμογές πρόσθετης αξίας βασιζόμενος στις τεχνολογίες Ελέγχου Πρόσβασης.

Παράλληλα με την λειτουργία του συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης για την ασφάλεια της εταιρίας / οργανισμού, μερη του συστήματος μπορούν να συνδυαστούν με συστήματα πληροφορικής δίδοντας έξυπνες λύσεις σε ανάγκες που αφορούν τόσο την ασφάλεια όσο την ομαλή λειτουργία της εταιρίας ή του οργανισμού.

Λύσεις που προσφέρονται είναι:

Ωρομέτρηση

Προγραμματισμός και Έλεγχος Περιπόλου (Patrol Management)

Cashless Payment

Αυτοματισμοί Βιβλιοθηκών (για εκπαιδευτικά ιδρύματα)

Αυτοματισμοί βιομηχανκών διαδικασιών (μέσω τεχνολογιών RFID)